Referensprojekt

Här kan du läsa om ett par av våra referensprojekt.


Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Posten 2, Nässjö kommun

På fastigheten Posten 2 i centrala Nässjö bedrevs det tidigare en kemtvätt där det i verksamheten användes stora mängder trikloreten. Inför en nybyggnation inom fastigheten genomförde Enviro Miljöteknik AB en miljöteknisk markundersökning med syfte att kontrollera om det förekommer några föroreningar inom fastigheten och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas inför den planerade byggnationen. Den miljötekniska markundersökningen omfattade provtagning av porluft under betongplatta, mätning av inomhusluften, provtagning av grundvatten, dagvatten, dricksvatten och spillvatten samt provtagning av träd.

Beställare: GMC Group AB
Kontaktperson: Malack Ornek Tel: 0709-522992
Genomförande: 2017


Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun

På fastigheten Backen 1:141 i Jönköpings kommun har det under lång tid bedrivits lättare industriverksamhet. Inför en ändring av detaljplanen för att anlägga nya bostäder utförde Enviro Miljöteknik AB en miljöteknisk mark-undersökning av jord och grundvatten.

Beställare: Jonsons Fastigheter Backen AB
Kontaktperson: Fadi Babil
Genomförande: 2018