Enviro Miljöteknik AB är ett konsultföretag specialiserat på förorenad mark och byggnader

Vi hjälper våra kunder med miljötekniska markundersökningar, strategisk rådgivning, riskbedömningar, miljökontroll vid saneringar och inventeringar av byggnader i samband med rivning eller ombyggnation. Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor.