Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun

På fastigheten Backen 1:141 i Jönköpings kommun har det under lång tid bedrivits lättare industriverksamhet. Inför en ändring av detaljplanen för att anlägga nya bostäder utförde Enviro Miljöteknik AB en miljöteknisk mark-undersökning av jord och grundvatten.

Beställare: Jonsons Fastigheter Backen AB
Kontaktperson: Fadi Babil
Genomförande: 2018