Runt om i vårt avlånga land finns förorenad mark som kan behöva åtgärdas. Gammal industrimark som bebyggas med bostäder kräver ofta en miljöteknisk markundersökning innan spaden får sättas i backen. Inför en sanering fodras en anmälan och vid en saneringsåtgärd behövs ofta miljökontroll. Inför ett rivningslov kräver ofta myndigheten en inventering av byggnaden och upprättande av en rivningsplan.

Enviro Miljöteknik AB har en bred kompetens och kan erbjuda följande tjänster inom miljöområdet:

Vi hjälper dig som kund med…

✓ Inventering av potentiella förorenade områden och riskklassning enligt MIFO fas 1

✓ Framtagning av historiska inventeringar och provtagningsplaner

✓ Miljötekniska markundersökningar av jord, yt- och grundvatten, porgas, sediment och inomhusluft

✓ Upprättande och utförande av kontrollprogram

✓ Framtagning av saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten (§28-anmälan)

✓ Miljökontroll i samband med saneringsåtgärder

✓ Strategisk hantering och undersökning av frågor rörande förorenad mark i samband med planprocesser