Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Posten 2, Nässjö kommun

På fastigheten Posten 2 i centrala Nässjö bedrevs det tidigare en kemtvätt där det i verksamheten användes stora mängder trikloreten. Inför en nybyggnation inom fastigheten genomförde Enviro Miljöteknik AB en miljöteknisk markundersökning med syfte att kontrollera om det förekommer några föroreningar inom fastigheten och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas inför den planerade byggnationen. Den miljötekniska markundersökningen omfattade provtagning av porluft under betongplatta, mätning av inomhusluften, provtagning av grundvatten, dagvatten, dricksvatten och spillvatten samt provtagning av träd.

Beställare: GMC Group AB
Kontaktperson: Malack Ornek Tel: 0709-522992
Genomförande: 2017